Alle pagina’s en inhoud op deze site – inclusief maar niet beperkt tot – tekst, afbeeldingen, audio, video, foto’s, logo’s of andere materialen zijn intellectuele eigendom van Sofie’s World.

U mag deze inhoud niet kopiëren, reproduceren, publiceren, verzenden of herposten zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Sofie’s World.

Privacyverklaring

 1. Voorwerp

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door http://www.sofiesworld.be (hierna ‘Sofie’s World’), geleid door Sofie Vanrafelghem Kruishoutemsesteenweg 66 9750 Zingem, die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via de website op het volgende adres: http://www.sofiesworld.be (hierna: de ‘website’).

Indien u als bezoeker gebruik maakt van deze website of indien u besluit zich in te schrijven, te registreren of ervoor kiest gegevens op deze website mee te delen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige privacyverklaring. Houd er rekening mee dat deze website links bevat naar andere websites die mogelijk niet onderworpen zijn aan deze privacyverklaring en waarvoor Sofie’s World derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Sofie’s World behoudt zich evenwel het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen teneinde aan (de veranderende) wettelijke verplichtingen te voldoen en/of de service aan u te verbeteren. Wij raden u daarom aan de website regelmatig te raadplegen.

 1. Het verzamelen van gegevens

In principe worden bij het gebruik van deze website geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’). De gegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de website, zoals bij het invullen van het contactformulier, of indien u ons rechtstreeks via e-mail contacteert, worden wel verwerkt door Sofie’s World. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerespecteerd.

De door Sofie’s World via de website verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, land enz. De bezoeker geeft hierbij ondubbelzinnige en onherroepelijke toestemming aan Sofie’s World om deze persoonlijke gegevens te mogen gebruiken onder de voorwaarden vermeld in deze privacyverklaring.

 1. Het gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens die door de bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de website zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: privacywet) zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Sofie’s World treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie met de gebruiker met betrekking tot het nagelaten bericht in het contactformulier;
 • Het e-mailadres en/of adres kan worden aangewend voor marketingdoeleinden, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten of om u in te lichten over onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren.

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens wanneer dit door de wet of rechtbank wordt opgelegd. Sofie’s World bewaart de verzamelde gegevens niet langer als wettelijk is toelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.

Sofie’s World zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien waar nodig de nodige toestemming te verkrijgen voordat de bezoeker e-mails of andere elektronische berichtgeving met informatie over Sofie’s World aangeboden krijgt. U kunt te allen tijde vragen om met het zenden van dergelijke informatie te stoppen. Alle direct marketing communicatie die wij naar u sturen is voorzien van informatie en de middelen waarmee u zich kunt afmelden.

Elke bezoeker heeft het recht op inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn gegevens. Hij of zij kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Sofie’s World neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker overgedragen worden, te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het Internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Sofie’s World, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

 1. Het doorgeven van gegevens aan derden

Hoewel Sofie’s World mogelijk persoonlijke gegevens overdraagt aan zogenaamde service providers die deze gegevens in haar naam verwerken zal Sofie’s World geen gegevens met derden delen voor secundaire of ongerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens.

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonlijke gegevens door Sofie’s World worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden. De informatie die wordt doorgegeven aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen kan worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de titularis.

Als we uw persoonlijke informatie delen met zogenaamde service providers, zal Sofie’s World haar uiterste best om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens veilig bewaren, dat zij alle redelijke maatregelen nemen om deze te beschermen tegen misbruik en alleen gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 1. Cookies en web beacons

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van de Website en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen de website, is het mogelijk dat Sofie’s World of haar service providers zogenaamde ‘cookies’ of ‘web beacons’ gebruiken. Hieronder valt ook Google Analytics.

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker en als het ware de sporen bijhouden van de voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde website te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

Sofie’s World kan deze instrumenten gebruiken om informatie op haar systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het ip-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan webmaster van Sofie’s World die deze informatie gebruiken om het aantal op de verschillende delen van de website bezoekers te analyseren en om ervoor te zorgen dat de Website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

De cookies noch web beacons gebruikt op de website verzamelen de naam of het e-mailadres van de gebruiker. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van de website, indien hun webbrowser zodanig is ingesteld dat ze cookies weigeren.

De meeste Internet-browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw apparaat. Indien u de cookies uitschakelt, kan dit uw ervaring op de website beïnvloeden.

 1. Beveiliging van gegevens

Sofid’s World maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijzigig of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.

 1. Bescherming van minderjarigen

Sofie’s World is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen en minderjarigen in de interactieve online wereld. De Website waarop deze Privacyverklaring van toepassing is, is in elk geval niet ontworpen voor – of uitdrukkelijk gericht op – kinderen van 18 jaar of jonger.

Indien u jonger bent dan 18, mag u deze website enkel gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

 1. Vragen van bezoekers

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of het gevoel heeft dat uw belangen niet of ontoereikend behartigd worden verzoeken wij u om uw vragen via mail te richten aan hello@sofiesworld.be.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Deze privacyverklaring wordt beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken voor kennisname van betwistingen omtrent deze Privacyverklaring zullen de rechtbanken van Gent zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.